Newsletter

Jeżdżąc rowerem lub konno siecią dróg byłego kombinatu Wizna natrafiamy na czerwone tabliczki informacyjne: rezerwat „Bagno Wizna I”, „Bagno Wizna II”. Rezerwaty te, o powierzchni 30 oraz 76 ha powstały w 1967 roku dla ochrony torfowisk niskich ze stanowiskami rzadkich gatunków flory. Trwające w latach sześćdziesiątych wielkoobszarowe melioracje przyległego obszaru torfowisk doprowadziły jednak do degradacji rezerwatów. Roślinność chroniona zanikła, a teren zarósł brzozą i olszą. Mimo, iż straciły one cel, dla którego zostały powołane, utrzymano ich status ochronny. Różnica polega na tym, że zamiast chronić ginące gatunki, rezerwaty stały się poligonem doświadczalnym do badań nad sukcesją roślinności spowodowaną odwodnieniem torfowiska. Stały się powoli umierającymi świadkami okresu świetności wiźnieńskich bagien.

 

Dostępność:

  • atrakcja położona na terenie obszaru NATURA 2000;
  • sam rezerwat trudno dostępny do zwiedzania  ze względu na znaczny stopień zakrzaczenia;
  • wzdłuż granicy rezerwatu biegnie szutrowa droga dostępna dla ruchu zmotoryzowanego;
  • polecamy eskapadę rowerową w połączeniu ze zwiedzaniem PGR Wizna;

 

(zobacz na mapie)