Newsletter

Biebrzański Park Narodowy

Największy w Polsce (prawie 60 tys. ha) Biebrzański Park Narodowy powołano w 1993 r. w celu ochrony Bagien Biebrzańskich – jednego z największych i najlepiej zachowanych w Europie obszarów podmokłych tego typu, czyli nizinnych, bagiennych dolin rzecznych.

 

O unikatowych walorach Biebrzańskiego Parku Narodowego stanowi przede wszystkim Biebrza – „nieujarzmiona rzeka” – meandrująca i zmieniająca co roku swój bieg, występująca z brzegów podczas wiosennych wezbrań i zamieniająca połacie łąk w rozległe jezioro.

 

Dolina Biebrzy na prawie całej swej długości zachowała naturalny charakter, a co się z tym wiąże – niezwykłe bogactwo świata roślin i zwierząt. Stwierdzono tu ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, około 270 gatunków ptaków, w tym 180 lęgowych (tak dużą liczbę gatunków lęgowych stwierdzono jedynie w dwu innych miejscach w Polsce). Wśród bytujących tu 48 gatunków ssaków godne odnotowania jest występowanie około 700 łosi (Biebrzański Park Narodowy jest największą w Polsce ostoją tego zwierzęcia), 2 – 3 rodzin wilków, licznych bobrów, wydr oraz rysi.

 

Przyrodę Parku można wygodnie oglądać z licznych wież widokowych. Można też wybrać się na wędrówkę pieszą, konną lub rowerową po gęstej sieci szlaków. Należy jednak pamiętać o zakupie biletów wstępu. Biegnąca przez Strękową Górę Carska Droga doprowadzi nas do Siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy.

 

Biebrzański Park Narodowy stanowi jednocześnie „serce” dwóch obszarów europejskiej sieci Natura 2000:

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Biebrzańska” ma powierzchnię blisko 150 tysięcy hektarów i został ustanowiony głównie ze względu na występowanie tu ponad 40 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Są pośród nich takie rzadkości jak: gadożer, orzeł przedni, orzełek włochaty, batalion, puchacz, kraska, dzięcioł trójpalczasty. Największą liczebność w Polsce i jedną z największych w Unii Europejskiej osiągają tu m.in.: cietrzew, derkacz, dubelt, sowa błotna, rybitwa czarna i rybitwa białoskrzydła. Obszar ten jest jednocześnie najważniejszą w Polsce i Unii Europejskiej ostoją wodniczki oraz orlika grubodziobego.

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Biebrzy” ma powierzchnię ponad 120 tysięcy hektarów. Jednym z cenniejszych walorów tej ostoi jest dobrze wykształcona poprzeczna i podłużna strefowość ekologiczna zbiorowisk roślinnych wynikająca z naturalnego systemu zasilania mokradeł wodą. Występuje tu 6 gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (m.in. najbogatsza w Polsce populacja obuwika pospolitego) oraz 5 gatunków ssaków z tegoż załącznika, w tym jeden z rzadszych i zagrożonych gatunków nietoperzy – nocek łydkowłosy. Kolonia zimowa tego gatunku w Twierdzy Osowiec jest największą tego gatunku.