Newsletter

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NATURAL”
z 24 GRUDNIA 2014

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Sprzedawca – Katarzyna Ramotowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska z siedzibą w Goniądzu (19-110) przy ul. Kościuszki 26/11
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego NATURAL;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.biebrza.com za pośrednictwem
którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska z siedzibą w Goniądzu (19-110) przy ul. Kościuszki 26/11 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
www.biebrza.com.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.biebrza.com prowadzony jest przez Katarzynę Ramotowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach
sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
a) przeglądarka z włączoną obsługą HTML5,
b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które
ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.biebrza.com oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
2.9 Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej z zakładek strony Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego i przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
3.4. Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów
Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska za
zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na
stronę internetową www.biebrza.com, dokonać wyboru produktu oraz określić zamawianą ilość,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz
informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient
ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym
celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) metody dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Katarzyną Ramotowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o
której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod
adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem POczty Polskiej S.A. lub istnieje możliwość osobistego odbioru. Koszt dostawy zgodny z cennikiem Poczty Polskiej S.A., w przypadku odbioru osobistego 0 zł. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w chwili składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7do 21 dni roboczych licząc od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.biebrza.com oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji
Zamówienia, faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym NATURAL.
6.3. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki
6.4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatnością w systemie Dotpay.pl,
b) gotówką w siedzibie Sprzedawcy,
c) przelewem na numer konta bankowego 50 1020 5558 1111 1294 1790 0095
6.5. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
6.6. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
6.7. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
6.8. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz.
7.2 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru Klientowi bądź osobie trzeciej przez niego wskazanej. Wzór oświadczenia znajduje się TUTAJ.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
– świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni . Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska
ul. Kościuszki 26/11
19-110 Goniądz
7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6 Koszt opakowania i odesłania ponosi Klient.
7.7 Klient oświadcza iż został pouczony o wszelkich prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o prawach konsumenta, dostępnych TUTAJ.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Katarzyna Ramotowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres eco-travel@biebrza.com. Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie
do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,
Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym
serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego.
8.5. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
8.6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
8.7. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
8.8. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) na adres Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na
adres: Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska, ul. Kościuszki 26/11, 19-110 Goniądz, mailowo pod adres eco-travel@biebrza.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Prawa autorskie

10.1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego NATURAL, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska.
10.2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań sklepu NATURAL, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Biebrza Eco-Travel Katarzyna Ramotowska.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Treść regulaminu do pobrania znajduje się TUTAJ.